Szablyzat

Nr. 50/30.01.2018.

Aprob,

Secretar de Stat,

Kovács Irina Elisabeta

 

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfãșurarea

Olimpiadei naționale de religie romano-catolicã de limba maghiarã

 

 1. Cadrul general

 

Art.1. – Prezentul regulament are la bazã prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificãrile și completãrile ulterioare, Metodologia-cadru de organizare și desfãșurare a competițiilor școlare, aprobat prin O.M. 3035/2012, numitã în continuare Metodologia-cadru,

și reglementeazã organizarea și desfãșurarea Olimpiadei naționale de religie romano-catolicã de limba maghiarã, numitã în continuare olimpiada de religie.

Art.2. - Olimpiada de religie este organizatã de Ministerul Educației Naționale (MEN), Direcția Minoritãți prin inspectoratele școlare/unitãțile de învãțãmânt subordonate.

Art.3. – (1) Olimpiada de religie este un concurs de excelențã, care urmãrește stimularea dezvoltãrii interesului pentru lectura unor texte cu subiect religios, a competențelor de înțelegere, utilizarea corectã a termenilor religioși, de comunicare corectã în limbajul specific teologic, a competențelor sociale, civice și moral-creștine ale elevilor.

 (2) Aceastã competiție se organizeazã pentru elevii din clasele VII-XII, care învațã disciplina religie conform programei de religie romano-catolicã (limba maghiarã), precum și pentru elevii liceelor vocaționale – profil teologic cu predare în limba maghiarã conform programelor școlare în vigoare.

Competiția este divizatã pe secții: o secție pentru elevii care provin din învãțãmântul laic, respectiv una pentru elevii liceelor vocaționale.

 (3) Participarea la aceastã olimpiadã este opționalã și individualã.

Art.4. – (1) Probele de concurs se vor desfãșura pe clase: VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, și pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a a liceelor vocaționale – profil teologic, în total pe 10 nivele de studiu în conformitate cu progamele școlare în vigoare.

 (2) Elevii, indiferent de anul de studiu, pot participa numai la olimpiada organizatã la nivelul clasei lor.

Art.5. – (1) Olimpiada de religie are urmãtoarele etape succesive:

etapa pe școalã/localã

etapa județeanã

etapa naționalã.

- (2) Exceptând etapa pe școalã, la fiecare dintre etapele competiției vor participa numai elevii calificați la etapa anterioarã, cu respectarea ierarhiei, prin evaluarea lucrãrilor.

- (3) În cazul, în care numãrul de elevi/unitãți de învãțãmânt participante este mic, inspectoratele pot decide, sã nu organizeze etapele pe școalã și/sau localã, conform Metodologiei-cadru.

Art.6. – (1)La fiecare etapã competiția constã în susținerea unei probe scrise.

 (2) Subiectele evalueazã competențele generale și specifice disciplinei religie.

 (3) La oricare dintre etapele competiției timpul de lucru este de trei ore.

 1. Programa olimpiadei și structura subiectelor

Art.7. – Programa de olimpiadã corespunde cu programele școlare în vigoare.

Art.8. – (1) Tipuri de itemi și punctajul acordat:

 

 

1.      

Cinci itemi cu variante multiple (câte 5x3=15 puncte) ------------

30 puncte

Cinci expresii de explicat din tematicã (câte 5x3=15 puncte) ---

 1.  

Explicarea argumentativã a unui text dat din tematica de examen --

20 puncte

 1.  

Elaborarea unui eseu structurat pentru clasele IX-XII respectiv a unei compuneri creative pentru clasele VII-VIII-------------------------

40 puncte

 

III. Organizarea etapei pe școalã și a etapei locale

Art.9. – Organizarea etapei pe școalã și a etapei locale, numirea comisiilor de organizare și evaluare se desfãșoarã conform prevederilor Metodologiei-cadru dupã consultarea metodiștilor și reprezentanților cultului romano-catolic.

Art.10. – Perioada și locul desfãșurãrii etapelor pe școalã și localã sunt stabilite de cãtre inspectorul școlar județean de specialitate, dupã consultarea metodiștilor și reprezentanților cultului romano-catolic.

Art.11. – Subiectele pentru etapa pe școalã și etapa localã vor fi elaborate de cãtre Comisiile de organizare și evaluare pe baza propunerilor fãcute conform acestui regulament specific.

Art.12. – (1) Comisiile de organizare și de evaluare vor stabili criteriile de selecție ale participanților pentru etapa urmãtoare.

 • (2) Aceste criterii vor fi afișate la locul de desfãșurare al concursului înainte de începerea evaluãrii lucrãrilor.
 • (3) Dupã corectarea lucrãrilor, Comisia de organizare și evaluare va întocmi listele elevilor participanți, pe nivele de studiu, în ordinea descrescãtoare a mediilor.
 • (4) Decizia de departajare a lucrãrilor cu media egalã se va lua prin vot deschis, și va fi consemnatã în procesul verbal.
 • (5) Procesul verbal complet, în copie, conținând opiniile și argumentele exprimate, va fi transmis comisiei de organizare de la etapa urmãtoare.
 1. Organizarea etapei județene și stabilirea numãrului de locuri pentru etapa naționalã

Art.13. – Calificarea la etapa județeanã a Olimpiadei de religie se face – de regulã – de la etapa localã.

Art.14. – Perioada și locul desfãșurãrii etapelor județene și naționale a competiției sunt definite anual de Calendarul olimpiadelor naționale școlare în vigoare, elaborate de Ministerul

 Educației Naționale.

Art.15. – Pe baza propunerilor fãcute de reprezentanții și metodiștii cultelor implicate, inspectorii de specialitate din județe vor numi Comisiile județene de organizare și evaluare, conform Metodologiei-cadru. Acestea vor avea urmãtoarele subcomisii:

 • Subcomisia de organizare
 • Subcomisia de elaborare a subiectelor
 • Subcomisia de evaluare

Art.16. – (1) Punctajul minim de calificare la faza naționalã este de 90 de puncte.

- (2) În situația obținerii de punctaje egale se desfãșoarã obligatoriu o probã de baraj.

Art.17. – (1) Locurile alocate pentru etapa naționalã a olimpiadei sunt stabilite astfel:

 

 

 

 

NUMÃRUL ELEVILOR PARTICIPANÞI PE CLASE

 

 

 

Nr.

 

JUDEÞUL

GIMNAZIU

LICEU TEORETIC

LICEU VOCAÞIONAL-

TOTAL

 

crt.

 

 

 

TEOLOGIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

VIII

IX

X

XI

XII

IX

X

XI

 

XII

 

 

1.

 

Alba

-

1

-

-

-

-

1

1

1

 

1

5

 

2.

 

Arad

1

-

-

1

1

-

-

-

-

 

-

3

 

3.

 

Bacãu

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

1

 

4.

 

Bihor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

10

 

5.

 

Bistriþa- Nãsãud

1

-

-

1

-

-

-

-

-

 

-

2

 

6.

 

Braºov

1

-

1

1

-

1

-

-

-

 

-

4

 

7.

 

Bucureºti

-

-

-

-

1

-

-

-

-

 

-

1

 

8.

 

Cluj

1*

1

1

1

1

1

-

-

-

 

-

6

 

9.

 

Covasna

2

2

1

1

2

2

1

1

1

 

1

14

 

10.

 

Harghita

3

3

2

2

2

2

3

3

3

 

3

26

 

11.

 

Hunedoara

1

-

1

-

-

-

-

-

-

 

-

2

 

12.

 

Mureº

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

10

 

13.

 

Maramureº

1

-

1

-

-

-

-

-

-

 

-

2

 

14.

 

Sãlaj

1

1

-

1

1

-

-

-

-

 

-

5

 

15.

 

Satu-Mare

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

2

20

 

16.

 

Sibiu

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

1

 

17.

 

Timiº

1

1

1

-

1

-

1

1

1

 

1

8

 

TOTAL

 

20

13

12

12

13

10

10

10

10

 

10

120

 

GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Județul organizator al etapei naționale beneficiazã de un loc suplimentar.

- (2) Locurile cuprinse în tabel se pot redistribui între județe de cãtre consilierul responsabil din cadrul Ministerul Educației Naționale în urma unei analize cu privire la participarea elevilor și rezultatele obținute la etapa județeanã a concursului, cu respectarea numãrului total de participanți pe locurile finanțate

Art.18. – (1) Rezultatele olimpiadei județene și datele necesare sunt transmise în format electronic sub formã de tabel cel târziu în 5 zile dupã desfãșurarea activitãții cãtre consilierul din MEN care la rândul lui le trimite Comisiei de organizare a etapei naționale.

 

 1. Etapa naționalã

Art.19. – Calificarea la etapa naționalã a Olimpiadei de religie se face de la etapa județeanã.

Art.20. – Programul desfãșurãrii etapei naționale, avizat de DM din MEN va fi propus de cãtre unitatea/unitãțile de învãțãmânt organizatoare cu consultarea inspectorului de specialitate responsabil pentru învãțãmântul cu predare în limba maghiarã din județul-gazdã și va corespunde perioadei din Calendarul olimpiadelor naționale școlare.

Art.21. – (1) Comisia Centralã a competiției se constituie conform prevederilor Metodologiei-cadru, și va avea douã subcomisii, dupã cum urmeazã: Subcomisia de elaborare a subiectelor și Subcomisia de evaluare.

 • (2) Subiectele pentru etapa naționalã vor fi elaborate de Subcomisia de elaborare a subiectelor cu 24 de ore înainte de începerea probei scrise.
 • (3) Membrii Subcomisiei de elaborare a subiectelor vor asigura secretul subiectelor și al baremelor de corectare și notare.
 • (4) Se elaboreazã trei variante de subiecte, cãrora li se va asigura securitatea corespunzãtoare.

Art.22. – (1) Evaluarea lucrãrilor scrise este realizatã de cãtre profesori de specialitate din învãțãmântul preuniversitar, nominalizați în comisie, care nu au elevi calificați la clasa, la care evalueazã.

 • Lucrãrile vor fi evaluate și notate respectând întocmai baremul de evaluare și notare.
 • Evaluatorii vor lucra individual, în sãli de clasã diferite, nu vor circula între sãli, și nu vor influența colegii lor evaluatori în privința notãrii lucrãrilor.
 • În cazul, în care punctajul acordat diferã cu mai mult de 10%, președintele executiv va numi o nouã echipã de evaluare, care va stabili nota finalã.
 • Propunerile președintelui Comisiei Centrale referitoare la notarea lucrãrilor au un caracter consultativ.
 • Pânã la afișarea rezultatului evaluatorii nu vor face publice rezultatele parțiale, nu vor da declarații presei.

Art.23. – (1)Afișarea rezultatelor se face conform Metodologiei-cadru.

(2)Secretarul Comisiei Centrale va multiplica un set de tabele cuprinzând rezultatele elevilor și pentru membrii comisiei.

Art.24. – (1)Dupã afișarea rezultatelor toți concurenții pot participa la o discuție publicã împreunã cu evaluatorii lucrãrilor, care își vor expune criteriile de evaluare și notare, și vor consilia elevii pentru a obține rezultate mai bune în viitor.

(2)Elevii au dreptul sã-și consulte lucrarea, sã solicite evaluare verbalã personalizatã. La aceastã întâlnire participã doar elevul fãrã a fi însoțit de profesorii îndrumãtori.

Art.25. – (1)Contestațiile se pot depune conform Metodologiei-cadru

 • Contestarea se face prin completarea de cãtre elevul concurent a formularului pus la dispoziție de Comisia Centralã a Olimpiadei de religie, pe care îl vor semna, atât elevul, cât și un membru al comisiei desemnat în acest sens.
 • Nu se admite depunerea contestației de cãtre o altã persoanã în absența elevului în cauzã.
 • Reevaluarea lucrãrilor este efectuatã de o subcomisie de contestații numitã de președintele executiv, alcãtuitã din 3 membri, alții, decât cei care au evaluat inițial.
 • Rezultatele finale se vor comunica prin afișare în termen de 24 de ore de la depunerea contestațiilor, înainte de festivitatea de premiere, și sunt definitive.
 1. Dispoziții finale

Art.26. – (1) Ierarhia concurenților în vederea premierii se stabilește în ordinea descrescãtoare a punctajelor obținute.

 • Modul de acordare a premiilor respectã prevederile Art.54 și Art.55 din Metodologia-cadru.
 • Toți elevii participanți la etapa naționalã vor primi o diplomã de participare, conceputã și realizatã de inspectoratul școlar județean-gazdã.
 • Profesorii însoțitori ai elevilor de la etapa naționalã din fiecare județ vor primi o adeverințã de participare eliberatã de inspectoratul școlar județean gazdã.

Art.27. – Prezentul regulament este valabil pânã la efectuarea schimbãrii de conținut, sau modificarea legislației în acest sens.

 

Avizat,

Director,                                                                                             Inspector,

Szepesi Alexandru                                             &a